PROFIL KANCELÁŘE

Jsme dlouhodobě spolupracující české advokátky působící ve sdružení. Snažíme se o individuální přístup ke každému klientovi s maximálním důrazem na kvalitu odvedené právní služby.

Poskytujeme komplexní právní služby v širokém spektru právních oborů, a to jak obchodním společnostem, družstvům, tak i jednotlivcům. Snažíme se vždy o praktické řešení Vašich problémů. Za účelem dosažení co nejvyšší kvality poskytovaných právních služeb spolupracujeme s mnoha externími specialisty, zejména se soudními znalci, daňovými poradci, překladateli, notáři, soudními exekutory a jinými.

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

- právo nemovitostí (převody nemovitostí, prohlášení vlastníka, spoluvlastnické vztahy, smlouvy o výstavbě apod.) - advokátní úschovy - závazkové právo - soudní spory, rozhodčí a jiná řízení - pracovní právo - právo obchodních korporací - přeměny obchodních korporací - insolveční řízení - autorské právo

Právní služby poskytujeme taktéž v angličtině.

Mezi naše klienty patří několik zahraničních společností a soukromých fyzických osob, zejména z anglicky mluvících zemí.

Právní znalosti uplatňujeme i při naší publikační činnosti, neboť se naše kancelář podílí na vzniku mnoha odborných publikací. Díky tomu disponujeme hlubokou znalostí práva v mnoha oborech, tak abychom mohli svým klientům poskytovat co nejlepší právní servis.

Naše kancelář má pro každou advokátku sjednáno pojištění z titulu odpovědnosti za škodu způsobené výkonem advokacie do výše způsobené škody 16 mil. Kč.

Samozřejmostí je zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech zjištěných při výkonu advokacie.
PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Zkušenosti získané praxí v široké míře využíváme v teoreticko-právní oblasti, neboť naše kancelář zaštiťuje v nakladatelství Verlag Dashöfer vydávání publikací:

- Akciová společnost a její řízení - Firemní právník - Nový občanský zákoník s komentářem

Přispíváme i do dalších odborných příruček tohoto nakladatelství:

- Soukromý právník pro podnikatele - Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk - Praktický rádce pro společenství vlastníků jednotek - Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor

U nakladatelství C.H.Beck jsme spolupracovali na příručce eVzory v anglickém a českém jazyce z oblasti obchodního práva.
Img/pk.jpg Mgr. Pavla Krejčí

Advokátka od roku 2003

zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 09857

IČ: 66255813

Vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 1995)
Gymnázium F.X. Šaldy v Liberci

Pracovní zkušenosti:

V letech 1995 až 2002 působila v advokátní kanceláři JUDr. L. Balabána, kde získala zkušenosti v širokém spektru právních oborů. Po úspěšném složení advokátních zkoušek založila se svou kolegyní vlastní kancelář. Při své praxi se zaměřuje především na právo nemovitostí, právo obchodních společností, závazkové právo a na další související obory.

Publikační činnost:

Mgr. Pavla Krejčí pravidelně publikuje v odborných publikacích. Při své publikační činnosti se zaměřuje především na právo obchodních společností a právo závazkových vztahů. Působí v nakladatelství Verlag Dashöfer jako vedoucí autorka rozsáhlé publikace o akciových společnostech – Akciová společnost a její řízení a elektronické publikace Firemní právník věnující se závazkovým vztahům. V roce 2013 se stala vedoucí autorkou komentáře k novému občanskému zákoníku. Přispívá též do dalších odborných publikací a časopisů.
Img/zc.jpg Mgr. Zuzana Červená

Advokátka od roku 2002

zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 09461

IČ: 63649918

Vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 1996)
Univerzita v Newcastle upon Tyne ve Velké Británii – EC Law
Sociálně právní Akademie Praha
Gymnázium Budějovická, Praha 4
Získala certifikáty FCE a CAE vydané Universitou v Cambridge.

Pracovní zkušenosti:

Již v rámci studia působila jako pomocný vědecký pracovník na katedře autorského práva Právnické fakulty UK. Právní praxi absolvovala v advokátní kanceláři JUDr. J. Hlávky a advokátní kanceláři JUDr. L. Balabána. Po úspěšném složení advokátních zkoušek se svou kolegyní založila vlastní kancelář. Ve své praxi se zaměřuje především na právní služby zahraničním klientům, dále autorské právo, právo obchodních společností, rodinné právo, bytové právo, zastupování při soudních sporech a další související obory. Hovoří a poskytuje právní služby v anglickém jazyce.

Publikační činnost:

Mgr. Zuzana Červená pravidelně přispívá do publikace Firemní právník a do komentáře k novému občanskému zákoníku.
Img/tr.jpg Mgr. Tereza Rajchlová

Advokátka od roku 2011

zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13405

IČ: 71446958

Vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2007)
Gymnázium ALTIS

Pracovní zkušenosti:

Před studiem na Právnické fakultě UK a i v průběhu studia působila v obchodní společnosti, kde se zabývala agendou pohledávek a získala tak potřebné praktické zkušenosti s vedením smluvní agendy, včetně využití různých druhů zajišťovacích instrumentů a otázek směnečného práva. Během studií také absolvovala praxi v advokátní kanceláři Červená a Krejčí a od roku 2007 zde působila jako advokátní koncipientka. Advokátní zkoušky úspěšně složila na podzim roku 2010 a od počátku roku 2012 se stala společníkem. Ve své praxi se zaměřuje především na zastupování při soudních sporech, právo nemovitostí, bytové právo a rodinné právo. Hovoří a poskytuje právní služby v anglickém jazyce.

Publikační činnost:

Mgr. Tereza Rajchlová pravidelně přispívá do publikace Firemní právník a Akciová společnost a její řízení.
JUDr. Petra Kejvalová

Advokátka od roku 2015

zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16342

IČ: 04116623

Vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2011), titul JUDr. získala v roce 2015
Gymnázium Pelhřimov

Pracovní zkušenosti:

V letech 2011 až 2012 vykonávala koncipientskou praxi v advokátní kanceláři JUDr. M. Holuba, Ph.D., odkud v roce 2012 přešla do naší advokátní kanceláře. V roce 2014 úspěšně složila advokátní zkoušku, po které se stala společníkem naší kanceláře. Při své praxi se zaměřuje především na právo nemovitostí, právo obchodních společností, závazkové právo a na další související obory.

Publikační činnost:

JUDr. Petra Kejvalová pravidelně přispívá do publikace Firemní právník, Akciová společnost a její řízení a do komentáře k novému občanskému zákoníku.
Jana Řápková

Asistentka

Vzdělání:

V roce 1996 ukončila studium na Integrované střední škole v Praze 1.

Pracovní zkušenosti:

V advokátní kanceláři Červená, Krejčí a spol. pracuje jako asistentka již od roku 2003.
Bc. Kristýna Svobodová

Vzdělání:

V roce 2016 ukončila studium na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.

Pracovní zkušenosti:

V advokátní kanceláři Červená, Krejčí a spol. pracuje jako asistentka od roku 2016.
Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

Právo nemovitostí a věcná práva:


- koupě a prodej nemovitostí

- prohlášení vlastníka

- smlouva o výstavbě

- řešení spoluvlastnických vztahů

- zřizování služebností (věcných břemen)

- zástavní smlouvy

- vydržení

- darovací smlouvyBytové právo; prostory sloužící k podnikání:


- nájemní vztahy k bytu či prostorům sloužících k podnikání

- výpověď z nájmu

- žaloby na vyklizení

- žaloby na úhradu dlužného nájemného

- zastupování společenství vlastníků a bytových družstevAdvokátní úschovy:


- peněžní advokátní úschovy

- listinné advokátní úschovyPrávo obchodních korporací:


- zakládání obchodních společností a družstev

- převody obchodních podílů

- zvyšování základního kapitálu

- přeměny společností

- změna sídla, obchodní firmy a předmětu podnikáníZávazkové právo:


- smlouvy o dílo ve stavebnictví

- smlouvy o zápůjčkách

- smlouvy o zprostředkování

- smlouvy o narovnání právních vztahů

- smlouvy o tichém společenství

- atd.Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení:


- zastupování v obchodních i soukromoprávních soudních sporech

- zastupování před rozhodčími soudy

- zastupování v exekučním řízenípracovní právo:


- pracovní smlouvy

- výpovědi

- vnitropodnikové pracovně právní předpisy

- poradenství v oblasti pracovního právaPrávní služby poskytujeme taktéž v angličtině. Mezi naše klienty patří několik zahraničních společností a soukromých fyzických osob, zejména z anglicky mluvících zemí.


Ceník právních služeb:


Cena právních služeb je mezi advokátkou a klientem sjednávána individuálně a její výše se odvíjí především od náročnosti právní služby, a to jak z hlediska odborného či časového, tak i z hlediska hodnoty předmětu právní služby.
Podle dohody s klientem je právní služba poskytována převážně na základě hodinové smluvní sazby. V některých případech, kdy lze náročnost případu odhadnout předem, je možné sjednat paušální odměnu.
Pokud není mezi advokátkou a klientem sjednána výše odměny za poskytnutí právních služeb, určuje se výše odměny podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).
K odměně se připočítá DPH v příslušné zákonné sazbě.
Při prvním jednání mezi advokátkou a klientem může být požadováno složení případné zálohy na poskytované právní služby.

Ceník pro advokátní úschovy peněžní:

Cena:


- 5.500,-Kč + 21% DPH při výši úchovy do 3.000.000,-Kč - 6.500,-Kč + 21% DPH při výši úschovy od 3.000.000,-Kč do 6.000.000,-Kč - dále pak cena dohodou

Advokátní kanceláři zůstávají z peněžité úschovy připsané úroky.V ceně je zahrnuto:


- úvodní jednání - sepis návrhu smlouvy o advokátní úchově - zapracování případných připomínek - schůzka svolaná za účelem uzavření smlouvy o advokátní úschově - poplatky spojené s vedením bankovního účtu advokátní úschovy - vypracování potřebného množství vyhotovení smluv o advokátní úschově pro všechny zúčastněné - případná potřebná potvrzení o advokátní úschově, např. pro účely hypoteční banky

Co přinést na první schůzku:


- smlouvu, která bude tvořit právní podklad pro zřízení advokátní úschovy, např. smlouva kupní, smlouva o smlouvě budoucí apod. - další podklady, které Vám rádi sdělíme na základě Vaší telefonické nebo emailové žádosti, jež jsou odvislé od účelu advokátní úchovy

Bližší informace k advokátním úschovám:


- Prostředky, které jsou svěřovány do úschovy, jsou ukládány na zvláštní účet u banky, a to konkrétně u Unicredit Bank Czech Republic, a.s. Účet je veden na jméno advokáta, klient je však bance identifikován jako vlastník finančních prostředků umístěných na účtu advokátní úschovy.
- V případě prohlášení konkurzního řízení anebo zahájení exekučního řízení nebo výkonu rozhodnutí proti osobě advokáta, prostředky klientů umístěné v advokátní úschově nejsou těmito řízeními dotčeny.
- Jako advokáti jsme při plnění povinností vztahujícími se k advokátním úchovám vázáni poměrně přísnými pravidly stanovenými zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů, dále stavovskými předpisy vydanými Českou advokátní komorou a v neposlední řadě též zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
- O nakládání s prostředky umístěnými na účtu úschovy vedeme dokumentaci, kterou jsme povinni klientovi na požádání předložit.

Náš tým: Advokátní kancelář
ČERVENÁ, KREJČÍ a spol.
Myslíkova 174/23
110 00 Praha 1 - Nové Město
tel.: +420 222 212 269
tel.: +420 731 657 239Napište nám:

Mgr. Zuzana Červená

email: zuzana.cervena@akcervena.cz


Mgr. Pavla Krejčí

email: pavla.krejci@akcervena.cz


Mgr. Tereza Rajchlová

email: tereza.rajchlova@akcervena.cz


JUDr. Petra Kejvalová

email: petra.kejvalova@akcervena.cz


Jana Řápková

email: jana.rapkova@akcervena.cz


Bc. Kristýna Svobodová

email: info@akcervena.czJak se k nám dostanete:

Tramvají č.5 – zastávka Myslíkova

Metrem – stanice Karlovo náměstí

Naše sídlo

Jak se k nám dostanete:

Tramvají č.5 – zastávka Myslíkova
Metrem – stanice Karlovo náměstí

Img/dum.jpg
Informace pro spotřebitele

Advokátní kancelář tímto ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pověřilo Českou advokátní komoru mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem v souvislosti s poskytováním právních služeb. V případě, že by došlo při poskytování právních služeb ke sporu mezi advokátem a klientem, který je spotřebitelem, je tak klient (spotřebitel) oprávněn obrátit se na Českou advokátní komoru za účelem mimosoudního řešení takového sporu. Bližší informace na webové České advokátní komory - www.cak.cz.